Nord Architekci - projekty gotowe

Regulamin

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nord Architekci Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ogarna 117/118/2, 80-826 Gdańsk, NIP 5882476692, REGON 521050753, KRS: 0000948142, tel. kontaktowy: +48 790-011-132) jest właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: projekty.nordarchitekci.pl (zwanego dalej Sklepem) i administratorem danych osobowych osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym.

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Klientem Sklepu mogą być:
        a) osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
        b) osoby prawne,
        c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które we własnym imieniu mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania dokonujące zakupów w Sklepie.

3. Składając zamówienie, Klient za pośrednictwem sieci Internet składa Firmie Nord Architekci Sp. z o. o. ofertę zawarcia umowy sprzedaży na odległość zamawianych towarów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FIRMĘ Nord Architekci Sp. z o. o. Każdemu zamówieniu przydzielony jest automatycznie unikalny numer zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Firmą Nord Architekci Sp. z o. o.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu i wykonania umowy sprzedaży i nie są udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane dla potrzeb promocji i reklamy Firma Nord Architekci Sp. z o. o., w szczególności w celu informowania Klienta o nowych produktach i promocjach (wysyłanie tzw. Newsletter).

5. Firma Nord Architekci Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy umieszczonych w Sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Firma Nord Architekci Sp. z o. o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące się pojawić na stronie internetowej Sklepu.

6. Ceny widoczne w Sklepie są cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT) i podawane są w złotych polskich, bez kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Firma Nord Architekci Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu.

7. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na:
        a) wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie,
        b) przetwarzanie danych osobowych Klienta na potrzeby Sklepu i w celu wykonania umowy sprzedaży, zwartej pomiędzy Klientem a Firma Nord Architekci Sp. z o. o.
W przypadku odmowy akceptacji treści niniejszego regulaminu i odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

8. Zabrania się kopiowania, materiałów, zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Wykorzystanie ich możliwe jest wyłącznie za zgodą Firmy Nord Architekci Sp. z o. o.

§ II ZAMÓWIENIE

9. Zamówienia mogą być realizowane na terenie kraju.

10. Realizacja zamówień możliwa jest po rejestracji Klienta w Sklepie. Klient podczas procesu finalizacji zamówienia zobowiązany jest podać swoje dane osobowe oraz adres e-mail i numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

12. Złożenie zamówienia wymaga:
        a) wyboru przez Klienta rodzaju zamawianego towaru,
        b) wskazania adresu dostawy,
        c) wyboru sposobu płatności (przelewem lub przy odbiorze przesyłki) oraz dostawy.

13. Firma Nord Architekci Sp. z o. o. ma prawo odmówić realizacji zamówienia nie zawierającego wszystkich wymaganych danych, zawierającego dane niepełne lub nieprawdziwe.

14. Firma Nord Architekci Sp. z o. o. zastrzega, że wysłany do Klienta towar może różnić się wyglądem od towaru przedstawionego na zdjęciu w Sklepie. Pomimo dokładania wszelkich starań, mogą czasem wystąpić rozbieżności w opisach towarów.

15. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

16. Realizacja zamówień odbywa się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 w czasie określonym jako "Czas realizacji" lub "Dostępność" w odniesieniu do danego produktu.

17. Możliwa jest następująca forma wysłki oraz zapłaty:
        a) Odbiór osobisty,
        b) Przesyłka kurierska - przedpłata - przelew,
        c) Przesyłka kurierska - przedpłata - przelew ekspresowy online - TPay.com,
        d) Przesyłka kurierska - za pobraniem.
Przy wyborze przelewu - zamówienie jest przekazywane do realizacji wysyłki z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym FIRMY Nord Architekci Sp. z o. o.

18. Kosztami przesyłki obciążany jest każdorazowo Klient. Koszt wysyłki naliczany jest automatycznie w koszyku zamawiającego - przez cały proces zamawiania produktów koszt przesyłki wyświetlany jest na stronie internetowej, dostępny jest dla klienta.

19. Dokonanie przez Klienta wyboru wysyłki za pobraniem jako formy dostawy i płatności przy odbiorze przesyłki oznacza, że Klienta ma świadomość konieczności przygotowania dokładnej kwoty do zapłaty. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, jeżeli jest to przesyłka za pobraniem, Klient zobowiązany jest pokryć koszty odesłania przesyłki do Firmy Nord Architekci Sp. z o. o.

§ III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

20. W momencie potwierdzenia przez Klienta złożonego przez niego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy FIRMĄ Nord Architekci Sp. z o. o. a Klientem. Przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz w odniesieniu do Klientów będących konsumentami - w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami).

§ IV REKLAMACJE I ZWROTY

21. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami), w terminie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn i zwrócić zamówione towary. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towarów w tym trybie może być dokonany wyłącznie w przypadku, gdy towary zostaną odesłane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a odsyłane towary nie będą nosiły jakichkolwiek śladów ingerencji (tzn. nie były otwierane, wypróbowywane, nie są uszkodzone). W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, odesłać na własny koszt na adres: Nord Architekci Sp. z o. o., ul. Aleksandra Majkowskiego 17, 84-207 Bojano. W ciągu trzech dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca stanowiąca jednocześnie pisemne potwierdzenie zwrotu towaru. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Firma Nord Architekci Sp. z o. o. dokona zwrotu ceny zakupu towarów przez Klienta na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy towarów do Klienta oraz koszty odesłania towarów przez Klienta do Firma Nord Architekci Sp. z o. o. po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Firma Nord Architekci Sp. z o. o. nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

22. W przypadku zwrotu przesyłek opłaconych (np. gdy doręczyciel kilkukrotnie nie zastał Klienta), Firma Nord Architekci Sp. z o. o. oferuje możliwość ponownego nadania przesyłki po pokryciu kosztów wysyłki wg aktualnego cennika. W przypadku rezygnacji z ponownego nadania przesyłki, Firma Nord Architekci Sp. z o. o. zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny sprzedaży towarów, pomniejszonej o koszt wysyłki towarów w obie strony (do Klienta i zwrotnie do Firma Nord Architekci Sp. z o. o.).

23. Klient zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki podczas doręczenia, nawet jeśli przesyłka nie wygląda na uszkodzoną.

24. Klient może anulować zamówienie bez konsekwencji prawnych, o ile status zamówienia nie został zmieniony na Wysłane. Anulowania zamówienia można dokonać telefonicznie +48 790-011-132 lub e-mail'owo: pracownia@nordarchitekci.pl , pod warunkiem, że oświadczenie o anulowaniu zamówienia zostanie złożone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

25. Firma Nord Architekci Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za:
        a) błędy w obsłudze zamówienia lub w realizacji dyspozycji Klienta, spowodowane przekazaniem przez Klienta błędnych danych,
        b) transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które złożyły zamówienie w imieniu Klienta,
        c) transakcje zawarte przez Klienta z przekroczeniem zakresu możliwości działania, wynikającego z posiadanej przez Klienta zdolności do czynności prawnych,
        d) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

26. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

27. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

28. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.

§ V DEFINICJE

Dni robocze - to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.skrzynkasmaku.pl/content/1-dostawa

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę .

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://projekty.nordarchitekci.pl

Sprzedający - Firma Nord Architekci Sp. z o. o.

Termin realizacji – ilość dni roboczych wskazana w informacjach o dostawie

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje wyślij pocztę elektroniczną pod adres pracownia@nordarchitekci.pl